Pengikut

Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

data pin flay back tv

data pin flyback

FSV 14A001 (Samsung)
FSV 20A001
FCK 14A033
FCV 20A001
16,5V_NC_H_46V_185V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL

154-064P (Goldstar)
154-177B
FCK 14B047 (Akari)
COL_185V_B+_GROUND_16V_24V_40V_ABL_H_AFC

154-064G (Goldstar)
154-177E
COL_180V_92V_125VBOOST_24V_12V_GROUND_ABL_H_AFC

FCM 14A025 (Samsung, Blaupunkt)
FCM 1411L01
16,5V_AFC_H_24V_180V_GROUND_B+90V_ABL_125VBOOST_COL

DCF 1577 (Daewoo, Mitsuba)
DCF 2077
FSA 16012M
COL_B+_AFC_125VBOOST_16,5V_ABL_24V_GROUND_180V_H


FTK 14B011 (Aiwa)

COL_B+_25V_GROUND_180V_H_ABL_GROUND_AFC_15V

FCK 1411E10A (Etron)
190V_COL_NC_B+_NC_24V_ABL_GROUND_15V_H

JF 0208-0208C (Solitron)
COL_B+_GROUND_185V_H_ABL_GROUND_15V_AFC_24V


JF 0208-0210B (Sansui)
JF 0501-0501
COL_B+_180V_14V_24V_H_GROUND_ABL_AFC_NC

FCM 14B014N (Polytron, Digitec)
FCM 20B061N
JF 0601-19577
COL_B+_GROUND_200V_NC_H_NC_ABL+12v_-12v


JF 0501-1206 (Sansui)
COL_B+_180V_16V_25V_H_GROUND_ABL_AFC_NC

L40B17100 (Sanyo)
COL_B+_NC_180V_AFC_GROUND_ABL_NC_H_GROUND

L40B09000 (Sanyo)
COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_ABL_16V_NC_180V

L40B05500 (Sanyo)
COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_GROUND_NC_NC_ABL

L40B09001 (Sanyo)
COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_ABL_NC_NC_180V

6174Z-6040C (LG)
BSC 23-N0107
COL_185V_B+_GROUND_-14V_+14V_GROUND_ABL_H_AFC

BSC 24-08B (Tv China)
BSC 24-01N362
BSC 25-4803
BSC 25-N1616
BSC 25-0106
BSC 24-09G
COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_ABL_NC

BSC 25-T1010A (Tv China)
BSC 24-01N4014K
BSC 25-09N21A
BSC 25-09N20E
TEP_COL_TEP_B+_TEP_TEP_GROUND_H_ABL_180V

BSC 60HZ (Changhong)
COL_B+_190V_GROUND_11V_16V_45V_ABL_H_AFC

BSC 24-2231HC (Panda)
COL_B+_46V_16V_GROUND_AFC_ABL_H_180V_NC

BSC 65A (Changhong)
COL_B+_190V_GROUND_NC_NC_14,5V_ABL_H_AFC

TFB 4067BD (Toshiba)
TFB 4125CH
TFB 4122HY/ES/CS/DY
BSC 23-N0102
COL_B+_185V_GROUND_NC_24V_12V_ABL_H_AFC

FCK 14A028 (Fuji Electric)
NC_B+_14V_24V_H_GROUND_ABL_180V_B+_COL

154-189C (Fuji Electric)
154-277C
FCM 20B027
COL_B+_180V_14V_22V_H_GROUND_ABL_AFC_NC

FUY 20C009 (Akari)
COL_180V_B+_GROUND_NC_24V_NC_ABL_H_AFC

FCK 14A006 (Digitec, Polytron, OK)
FCM 2015HE
FCM 14A032
KFS 60844A
NC_NC_GROUND_185V_15V_H_24V_ABL_B+_COL_

154-138K (Etron)
154-182H
190V_NC_COL_AFC_B+_43V_ABL_GROUND_12V_H

CF 0801 (Fujitec)
COL_B+180V_15V_24V_H_GROUND_ABL_NC_NC


CF 0854 (Fuji Electric, Siera)
CF 0582
COL_B+_GROUND_AFC_185V_H_25V_15V_GROUND_ABL

FSA 28027M (Fuji Electric)
COL_NC_NC_123V_12V_ABL_25V_GROUND_185V_H

BSC 24-01N4009A (Tv China)
COL_NC_B+_GROUND_NC_TEP_NC_ABL_H_AFC

BSC 22-2314H (Fujitec)
COL_B+_180V_15V_24V_AFC_GROUND_ABL_NC_NC

BSC 22-01N40J (Tv China)
COL_180V_115V_GROUND_22V_16V_ABL_H_NC_NC

F 0193 PEN1-SA (Sharp)
F 0194 PEN1-SA
COL_B+_GROUND_42V_12V_AFC_185V_GROUND_H_ABL
(cat: teg 12v pada FBT F0194= 16V)

F 0042PE-M (Sharp)
15V_COL_24V_B+_ABL_AFC_GROUND_NC_180V_H

F 0063PE-M (Sharp)
F 0067PE-M
COL_B+_24V_12V_NC_AFC_GROUND_H_185V_ABL

F 0102KM-SA (Sharp)
COL_B+_GROUND_24V_14V_AFC_180V_GROUND_H_ABL

FA 060WJ-SA (Sharp)
COL_B+_GROUND_NC_12V_(AFC/-12V)_185V_GROUND_H_ABL

FA 061WJ-SA (Sharp)
COL_(B+130V)_GROUND_24V_12V_AFC_185V_GROUND_H_ABL

FA 113WJ-B (Sharp)
COL_B+_GROUND_24V_NC_AFC_180V_GROUND_H_ABL

FA 122WJ-B (Sharp)
COL_(B+130V)_GROUND_24V_NC_AFC_180V_GROUND_H_ABL

FTK 14A004P (Samsung)
16,5V_AFC_H_24V_180V_GROUND_NC_ABL_(B+125V)_COL

154-279C (Siera, Fuji Electric)
COL_(B+135V)_200V_GROUND_GROUND_25V_16V_ABL_H_NC

BSC 25-N0363 (LG 21FU6RL/Pearl Black)
COL_180V_B+_GROUND_INNER_26V_NC_ABL_H_AFC

8-598-858-00 (Sony)
8-598-11
COL_B+_200V_H_GROUND_-16,5V_GROUND_+16,5V_NC_ABL

QQH0132-001 (JVC AV-1438)
COL_B+_40V_NC_25V_GROUND_H_ABL_180V_GROUND

JF 0501-19539 (Polytron MX5262RF/Zepelin)
COL_B+_GROUND_185V_NC_H_25V_ABL_12V_Hpulse

BSC 25-1194D030 (SANKEN)
FSV 20A099
16,5V_24V_H_46V_180V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL

FTK 14A004F(S) (SAMSUNG)
16,5V_24V_H_-16,5V_185V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL

8-597-041-20 (SONY KV-LS21M61)
COL_B+_200V_H_GROUND_(-13V)_GROUND_(+13V)_NC_ABL

FUH 29VH04 (POLYTRON PS30UV25BM) U-SLIM
COL_B+(135)_GROUND_185V_NC_H_BCL_+12V_-12V

JF0501-32611 (SANYO CG21SF1T) FLAT 21
COL_B+(125)_NC_185V_AFC_ABL_ABL_NC_H_GROUND
Sharp picollo
14″ bsc26 – 2631s / fa 060 wj – sa
21″ jf0501-32601
Col_b+125v_gnd_24v_12v_afc_185v_gnd_ht_abl
F 0193 PEN1-SA (Sharp)
F 0194 PEN1-SA
COL_B+_Ground_42V_12V_AFC_185V_Ground_Ht_ABL
(cat: teg 12v pada FBT F0194= 16V)
F 0042PE-M (Sharp)
15V_COL_24V_B+_ABL_AFC_Gnd_NC_180V_Ht
F 0063PE-M (Sharp)
F 0067PE-M
COL_B+_24V_12V_NC_AFC_GROUND_Ht_185V_ABL
F 0102KM-SA (Sharp)
COL_B+_GROUND_24V_14V_AFC_180V_GROUND_Ht_ABL
FA 060WJ-SA (Sharp)
COL_B+_GROUND_NC_12V_(AFC/-12V)_185V_GROUND_H_ABL
FA 061WJ-SA (Sharp)
COL_(B+130V)_GROUND_24V_12V_AFC_185V_GROUND_Ht_ABL
FA 113WJ-B (Sharp)
COL_B+_GROUND_24V_NC_AFC_180V_GROUND_H_ABL
FA 122WJ-B (Sharp)
COL_(B+130V)_GROUND_24V_NC_AFC_180V_GROUND_Ht_ABL
154-279C (Siera, Fuji Electric)
COL_(B+135V)_200V_GROUND_GROUND_25V_16V_ABL_Ht_NC
BSC 25-N0363 (LG 21FU6RL/Pearl Black)
COL_180V_B+_Gnd_INNER_26V_NC_ABL_Ht_AFC
8-598-858-00 (Sony)
8-598-11
COL_B+_200V_Ht_Gnd_16,5V_Gnd_+16,5V_NC_ABL
QQH0132-001 (JVC AV-1438)
COL_B+_40V_NC_25V_Gnd_Ht_ABL_180V_GROUND

Lg ultra slim
21″ bsc25-n0363
29″ bsc26-n2138
col_b+_+14v_-14v_200v(video)_gnd_inner_26v_abl_ht
BSC 25-1194D030 (SANKEN)
FSV 20A099
16,5V_24V_Ht_46V_180V_Gnd_NC_ABL_B+125V_COL
FTK 14A004F(S) (SAMSUNG)
16,5V_24V_Ht_16,5V_185V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL
8-597-041-20 (SONY KV-LS21M61)
COL_B+_200V_Ht_GROUND_(-13V)_GROUND_(+13V)_NC_ABL
FUH 29VH04 (POLYTRON PS30UV25BM) U-SLIM
COL_B+(135)_GROUND_185V_NC_Ht_BCL_+12V_-12V
JF0501-32611 (SANYO CG21SF1T) FLAT 21
COL_B+(125)_NC_185V_AFC_ABL_ABL_NC_Ht_GROUND
sa 16012m
dcf 2077a
dcf 1577
fsa 16012m
c – b+ – afc _ boost-up _ 16,5 _ abl _ 25v _ gnd _ 185v _ht
Jf 0501-1206
c _ b+ _ 180v _ 16v _ 25v _ ht _ gnd _ abl _ afc _ nc
Jf0601-19577 (polytron)
c_b+_gnd_200v_nc_ht_nc_abl_+12_-12
Fck 14a006
fcm 2015he
fcm 14a032
c _ b+ _ abl _ 24v _ ht _ 16v _ 180v _ gnd _ nc _ abl
Fcm-20b061n (polytron)
c_b+_gnd_185_nc_ht_nc_abl_+12_-12
Fuy-20c009 (akari)
c_180_b+_gnd_nc_24_nc_abl_ht_afc
Bsc 65a
c _ b+ _ 190v _ gnd _ nc _ nc _ 14,5v _ abl _ ht _ afc
154 – 132a
154 – 132c
c _ 40v _ 16,5 _ ht _ gnd _ b+ _ 180v _ gnd _ abl _40v
Fck 1411 l 01
fcm 14a025
c _ boost-up _ abl _ b+ _ gnd _ 180v _ 24v _ ht _ afc _ 16,5v
154 189h
154 277c
fcm 20b027
c _ b+ _ 180v _ 16v _ 24v _ ht _ gnd _ abl _ afc _ nc
Mc – fbc-015
lce cf0854
c _ b+ _ gnd _ afc _ 185 _ ht _ 25 _ 15 _ gnd _ abl
Fsv – 20a001
fck – 14a033
fsv – 14a001
c _ b+125v _ abl _ nc _ gnd _ 185 _ 46 _ ht_ nc _ 16,5
Ftk-14a004p (samsung)
c_b+125v_abl_ nc_ gnd_ 180v_24v_ht_afc_16,5
8-598-858–00
8-598-811
c _ b+135v _ 200v _ ht _ gnd _ -16,5(vertkl) _ gnd(vertkl) _ +16,5(vertkl) _ nc _ abl
Tfb 4125 dy (thosiba)
tfb 4125 hy
c _ b+ _ 180 _ gnd _ nc _ 26v _ 12v _ abl _ ht_ afc
Bsc 22-01-06
bsc 25-48
bsc 25-4803
bsc 24-01n362
c _ b+ _ nc _ afc _ gnd _ ht _abl _ nc
Bsc 24-01n4014k
bsc 25-t1010a
bsc 25-09n21a
bsc 25-05n2110a
bsc 25-09n20e
tep _ c _ tep _ b+ _ tep _ tep _ gnd _ ht _ abl _ 180v
Dcf 2217j
c _ b+ _ afc _ boost-up _ 16,5 _ 24 _ abl _ gnd _ 200v _ ht
FSV 14A001 (Samsung)
FSV 20A001
FCK 14A033
FCV 20A001
16,5V_NC_Ht_46V_185V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL
154-064P (Goldstar)
154-177B
FCK 14B047 (Akari)
COL_185V_B+_GROUND_16V_24V_40V_ABL_Ht_AFC
154-064G (Goldstar)
154-177E
COL_180V_92V_125VBOOST_24V_12V_GROUND_ABL_Ht_AFC
FCM 14A025 (Samsung, Blaupunkt)
FCM 1411L01
16,5V_AFC_Ht_24V_180V_GROUND_B+90V_ABL_125VBOOST_COL
DCF 1577 (Daewoo, Mitsuba)
DCF 2077
FSA 16012M
COL_B+_AFC_125VBOOST_16,5V_ABL_24V_GROUND_180V_Ht
FTK 14B011 (Aiwa)
COL_B+_25V_GROUND_180V_Ht_ABL_GROUND_AFC_15V
FCK 1411E10A (Etron)
190V_COL_NC_B+_NC_24V_ABL_GROUND_15V_Ht
JF 0208-0208C (Solitron)
COL_B+_GROUND_185V_Ht_ABL_GROUND_15V_AFC_24V
JF 0208-0210B (Sansui)
JF 0501-0501
COL_B+_180V_14V_24V_Ht_GROUND_ABL_AFC_NC
FCM 14B014N (Polytron, Digitec)
FCM 20B061N
FCM 20B062N à 21″ flat
JF 0601-19577
COL_B+_GROUND_200V_NC_Ht_NC_ABL+12v_-12v
Polytron lama
14″ fck 14a006
20″ fcm2015h
20″ ftk21r002
Nc_nc_gnd_185v_16v_ht_24v_abl_b+_col
JF 0501-19539 (Polytron MX5262RF/Zepelin)
COL_B+_GROUND_185V_NC_H_25V_ABL_12V_Hpulse
JF 0501-1206 (Sansui)
COL_B+_180V_16V_25V_Ht_GROUND_ABL_AFC_NC
L40B17100 (Sanyo)
COL_B+_NC_180V_AFC_GROUND_ABL_NC_Ht_GROUND
L40B09000 (Sanyo)
COL_B+_NC_AFC_GROUND_Ht_ABL_16V_NC_180V
L40B05500 (Sanyo)
COL_B+_NC_AFC_GROUND_Ht_GROUND_NC_NC_ABL
L40B09001 (Sanyo)
COL_B+_NC_AFC_GROUND_Ht_ABL_NC_NC_180V
6174Z-6040C (LG)
BSC 23-N0107
COL_185V_B+_GROUND_14V_+14V_GROUND_ABL_Ht_AFC
BSC 24-08B (Tv China)
BSC 24-01N362
BSC 25-4803
BSC 25-N1616
BSC 25-0106
COL_B+_NC_AFC_GROUND_Ht_ABL_NC
Tv china
Bsc 25 z 603f
bsc 25 – 4813a
Tp1_col_tp2_b+_tp3_tp4_gnd_ht_abl_nc
Tv china
Bsc 25 – 2004pr
Col_b+_nc_afc_gnd_ht_abl_nc_tp1_tp2
BSC 25-T1010A (Tv China)
BSC 24-01N4014K
BSC 25-09N21A
BSC 25-09N20E
TEP_COL_TEP_B+_TEP_TEP_GROUND_Ht_ABL_180V
bsc24-01n4014k
bsc25-t1010a
tp1_col_tp2_b+_tp3_t4_gnd_ht_abl_180v
Tv china
29″ bsc26 – 3606a
Col_b+125_nc_afc_gnd_ht_abl_t1_t2_t3
tv china
29″ bsc28 – n2329
Col_tp2_b+_gnd_185v_nc_nc_abl_ht_afc
BSC 60HZ (Changhong)
COL_B+_190V_GROUND_11V_16V_45V_ABL_Ht_AFC
BSC 24-2231HC (Panda)
COL_B+_46V_16V_GROUND_AFC_ABL_Ht_180V_NC
BSC 65A (Changhong)
COL_B+_190V_GROUND_NC_NC_14,5V_ABL_Ht_AFC
TFB 4067BD (Toshiba)
TFB 4125CH
TFB 4122HY/ES/CS/DY
BSC 23-N0102
COL_B+_185V_GROUND_NC_24V_12V_ABL_Ht_AFC
FCK 14A028 (Fuji Electric)
NC_B+_14V_24V_Ht_GROUND_ABL_180V_B+_COL
154-189C (Fuji Electric)
154-277C
FCM 20B027
COL_B+_180V_14V_22V_Ht_GROUND_ABL_AFC_NC
FUY 20C009 (Akari)
COL_180V_B+_GROUND_NC_24V_NC_ABL_Ht_AFC
FCK 14A006 (Digitec, Polytron, OK)
FCM 2015HE
FCM 14A032
KFS 60844A
NC_NC_GROUND_185V_15V_Ht_24V_ABL_B+_COL_
154-138K (Etron)
154-182H
190V_NC_COL_AFC_B+_43V_ABL_GROUND_12V_Ht
CF 0801 (Fujitec)
COL_B+180V_15V_24V_Ht_GROUND_ABL_NC_NC
CF 0854 (Fuji Electric, Siera)
CF 0582
COL_B+_GROUND_AFC_185V_Ht_25V_15V_GROUND_ABL
Polytron / digitec
20″ fcm 20 b 061n / jf 0501- 19577
Col_b+_gnd_nc_185v_ht_nc_abl_+12v_-12v
FSA 28027M (Fuji Electric)
COL_NC_NC_123V_12V_ABL_25V_GROUND_185V_Ht
Toshiba
14″ tfb 4067 bd
21″ tfb 4125ch
29″ tfb 4086a
Col_b+_185v_gnd_nc_24v_12v_abl_ht_afc
BSC 24-01N4009A (Tv China)
COL_NC_B+_GROUND_NC_TEP_NC_ABL_Ht_AFC
BSC 22-2314H (Fujitec)
COL_B+_180V_15V_24V_AFC_GROUND_ABL_NC_NC
BSC 22-01N40J (Tv China)
COL_180V_115V_GROUND_22V_16V_ABL_Ht_NC_NC
K 148 TC
C – 180v _ B+ – Gnd _ Afc _ 16v _ Abl _ Heater _ Nc _ Nc
FCG 2045 BL
Afc – 16,5v _ Heater _ Boost-up _ B+83v _ Gnd _ Nc _ C _ Abl _ 175v _ 24v
FCK 1411 L 01
FCM 14A025
C _ Boost-up _ Abl _ B+ _ Gnd _ 180v _ 24V _ Heater _ Afc _ 16,5v
MC – FBC-015
LCE CF0854
C _ B+ _ Gnd _ Afc _ 185 _ Heater _ 25 _ 15 _ Gnd _ Abl
TFB 4125 DY (thosiba)
TFB 4125 HY
C _ B+ _ 180 _ Gnd _ Nc _ 26v _ 12v _ Abl _ Heater _ Afc
JY0301-0206 tv china 29
C_B+_nc_afc_gnd_HT_abl_tep_tep_tep
DCF 2217J
C _ B+ _ afc _ boost-up _ 16,5 _ 24 _ abl _ gnd _ 200v _ heater
154-064P
154-177B
FCK-14B047
C _ 180v _ B+ _ Gnd _ 16v _ 24v _ 40v _ Abl _ Heater _ Afc
F 0101KM-SA
F 0141 PE-M
C _ B+ _ Gnd _ 24v _ 16v _ Afc _ 180v _ Gnd _ Heater _ Abl
K 148 TC
C – 180v _ B+ – Gnd _ Afc _ 16v _ Abl _ Heater _ Nc _ Nc
FCG 2045 BL
Afc – 16,5v _ Heater _ Boost-up _ B+83v _ Gnd _ Nc _ C _ Abl _ 175v _ 24v
FSA 16012M
DCF 2077A
DCF 1577
FSA 16012M
C – B+ – Afc _ Boost-up _ 16,5 _ Abl _ 25v _ Gnd _ 185v _Heater
JF 0501-1206
C _ B+ _ 180v _ 16v _ 25v _ Heater _ Gnd _ Abl _ Afc _ Nc
JF0601-19577 (polytron)
C_B+_gnd_200v_nc_Ht_nc_abl_+12_-12
FCK 14A006
FCM 2015HE
FCM 14A032
C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl
FCM-20B061N (polytron)
c_B+_gnd_185_nc_Ht_Nc_abl_+12_-12
FUY-20C009 (akari)
C_180_B+_gnd_nc_24_nc_abl_Ht_afc
BSC 65A
C _ B+ _ 190v _ Gnd _ Nc _ Nc _ 14,5v _ Abl _ Heater _ Afc
154 – 132A
154 – 132C
C _ 40v _ 16,5 _ Heater _ Gnd _ B+ _ 180v _ Gnd _ Abl _40v
FCK 1411 L 01
FCM 14A025
C _ Boost-up _ Abl _ B+ _ Gnd _ 180v _ 24V _ Heater _ Afc _ 16,5v
154 189H
154 277C
FCM 20B027
C _ B+ _ 180v _ 16v _ 24v _ Heater _ Gnd _ Abl _ Afc _ Nc
MC – FBC-015
LCE CF0854
C _ B+ _ Gnd _ Afc _ 185 _ Heater _ 25 _ 15 _ Gnd _ Abl
FSV – 20A001
FCK – 14A033
FSV – 14A001
C _ B+125v _ Abl _ Nc _ Gnd _ 185 _ 46 _ Heater _ Nc _ 16,5
FTK-14A004P (samsung)
C_B+125v_ABL_ Nc_ Gnd_ 180v_24v_Ht_afc_16,5
8-598-858–00
8-598-811
C _ B+135v _ 200v _ Heater _ Gnd _ -16,5(vertkl) _ Gnd(vertkl) _ +16,5(vertkl) _ Nc _ Abl
TFB 4125 DY (thosiba)
TFB 4125 HY
C _ B+ _ 180 _ Gnd _ Nc _ 26v _ 12v _ Abl _ Heater _ Afc
BSC 22-01-06
BSC 25-48
BSC 25-4803
BSC 24-01N362
C _ B+ _ Nc _ afc _ gnd _ Heater _abl _ nc
BSC 24-01N4014K
BSC 25-T1010A
BSC 25-09N21A
BSC 25-05N2110A
BSC 25-09N20E
Tep _ C _ Tep _ B+ _ Tep _ Tep _ gnd _ Heater _ abl _ 180v
DCF 2217J
C _ B+ _ afc _ boost-up _ 16,5 _ 24 _ abl _ gnd _ 200v _ heater
sumber artikel http://algadut.blogspot.com

(TV CHINA) BSC25-T1010A

 FBT


-BSC25-091N21A
-BSC25-05N2110A
-BSC25-09N20E0
-tep-C-tep-B+-tep-tep-gnd-Ht-ABL-180v
(POLYTRON) JF 0601-19577
c-b+-gnd-200v-nc-ht-nc-abl-12+-12-
(POLYTRON) FCK 14A0060
FCM 2015 HE
FCM 14A032
c-b+-abl-24v-heater-16v-180v-gnd-nc-abl
(POLYTRON) FCM-20B061N
c-b+-gnd-185-nc-ht-nc-abl-12+-12-
(AKARI) FUV 20C009
c-180v-b+-gnd-nc-24v-nc-abl-ht-AFC
(PANASONIC) TLF 4N052
TLF 15644FI
TLF 4G50 3F
c-B+-nc-24v-heater-180v-gnd-AFC-16v
(GOLD STAR) 154 064 P
154 177B
FCK 14B047
c-180-b+-gnd-16v-24v-40v-abl-ht-AFC
(SHARP)
FO101KM-SA
FO102KM-SA
F094
FO141PE-M
FAO61WJ-SA
FA060WJ-SA
FO147
FA135
FO193PEN1-SA
FA093WJ-SA
BSC-250216F
c-B+-gnd-24V-16V-afc-1

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

KONKA

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+110
GND
AFC
12
ABL
HT
NC
NC
Digunakan Pada TV : Konka
Persamaan :   
BCS25-N1603 BSC25-0113 BSC25-023D
Data Travo Flyback BSC25-023D

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+110
GND
AFC
12
ABL
HT
NC
NC
Digunakan Pada TV : Konka
Persamaan :   
BCS25-N1603 BSC25-0113 BSC25-2678S
Data Travo Flyback BSC25-0113
No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+108
GND
AFC
12.5
ABL
HT
NP
NP
Digunakan Pada TV : Konka
Persamaan :   
BSC25-0113 BSC25-023D BSC25-2678S
Data Travo Flyback FCM-21A004
persamaan BSC25-0206 bisa dganti dgn....
BSC25-2066S
BSC25-2692S
BSC25-2666S
BSC25-0106
BSC25-0111
JF0501-19133

          Data Pin FBT tv KONKA


 • Persamaanya adalah :
 • JF0501-19133 (Tv Konka type K2138CZ,K2178C)
 • BSC25-2692S (Tv Konka type K2139C3)
 • BSC25-0206 (Tv Konka type K1438C3)
 • BSC25-2666S (Tv Konka type K2129F2)
 • BSC25-0106 (Tv Konka type K1418C)
 • BSC25-0111 (Tv Konka type K2129F3)

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

PERSAMAAN FLAY BACK TV KONKA

Data Travo Flyback FA061WJ-SA

Kode Koneksi : 12-3467-589-10
No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+130
GND
24
12
AFC
180
GND
HT
ABL
Digunakan Pada TV : Sharp
Data Travo Flyback 154-138L
Kode Koneksi : 135-2-468910-7
No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
180
NC
H
AFC
B+110
45
ABL
GND
12
HT
Digunakan Pada TV : Solitron
Data Travo Flyback BSC24-01N4019L

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fungsi
H
B+110
NC
AFC
GND
HT
ABL
NP
NC
Digunakan Pada TV : China Brand
Data Travo Flyback JF0501-1901

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
GND
180
HT
ABL
GND
16
NC
26
Digunakan Pada TV : Akira

Data Travo Flyback BSC24-N40G1

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H1
H
H2
B+110
H3
H4
GND
HT
ABL
AFC
Digunakan Pada TV : China BrandData Travo Flyback BSC25-3504V

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fungsi
H
B+110
NC
AFC
GND
HT
ABL
NP
180
Digunakan Pada TV : China Brand
Data Travo Flyback BSC24-09G

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fungsi
H
B+110
NC
AFC
GND
HT
ABL
NP
NC
Digunakan Pada TV : China Brand
Data Travo Flyback BSC25-N0449

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
Fungsi
H
B+110
26
AFC
GND
HT
ABL
180
Digunakan Pada TV : China Brand
Persamaan :   BSC22-68F03
Data Travo Flyback BSC22-68F03

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
Fungsi
H
B+110
26
AFC
GND
HT
ABL
180
Digunakan Pada TV : China Brand
Persamaan :   BSC25-N0449
Data Travo Flyback FCM2014FL

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
16
AFC
HT
24
180
GND
BOST
ABL
B+110
H
Digunakan Pada TV : Samsung
Persamaan :   FCM14A025
Data Travo Flyback FCM14A025

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
16
AFC
HT
24
180
GND
BOST
ABL
B+110
H
Digunakan Pada TV : Samsung
Persamaan :   FCM2014FL
Data Travo Flyback JF0501-1914
Tampak Bawah
Skema Koneksi

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
180
H
AFC
B+110
12
24
ABL
GND
NC
HT
Digunakan Pada TV : TCL
Persamaan :   BSC25-0231
Data Travo Flyback BSC25-0231

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
180
H
AFC
B+110
12
24
ABL
GND
NC
HT
Digunakan Pada TV : TCL
Persamaan :   JF0501-1914
Data Travo Flyback BSC25-F1125A

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H1
H
H2
B+110
H3
H4
GND
HT
ABL
AFC
Digunakan Pada TV : China Brand
Data Travo Flyback BSC25-N0313

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H1
H
H2
B+110
H3
H4
GND
HT
ABL
AFC
Digunakan Pada TV : China Brand
Data Travo Flyback BSC25-2678S

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+110
GND
AFC
12
ABL
HT
NC
NC
Digunakan Pada TV : Konka


Data Travo Flyback BSC25-023D

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+110
GND
AFC
12
ABL
HT
NC
NC
Digunakan Pada TV : Konka
Data Travo Flyback BSC25-0113

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+110
GND
AFC
12
ABL
HT
NC
NC
Digunakan Pada TV : Konka
Data Travo Flyback BSC25-N0211

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fungsi
H
B+110
H1
AFC
GND
HT
ABL
H2
H3
Digunakan Pada TV : China Brand
Persamaan :   BSC25-05N2120R
Data Travo Flyback TFB4125CH

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+115
185
GND
NC
26
12
ABL
HT
AFC
Digunakan Pada TV : Toshiba
Persamaan :   TFB4122BD
Data Travo Flyback BSC25-05N2135C

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+115
16
AFC
GND
HT
ABL
NP
180
NP
Digunakan Pada TV : Akira
Persamaan :   BSC22-0106 BSC25-05N1418 BSC25-3504VData Travo Flyback FCM-20B061N

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
GND
180
NC
HT
NC
ABL
12
-12
Digunakan Pada TV : Polytron
Persamaan :   JF0601-19577
Data Travo Flyback JF0601-19577

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
GND
180
NC
HT
NC
ABL
12
-12
Digunakan Pada TV : Polytron
Persamaan :   FCM-20B061N
Data Travo Flyback DST2010-D91

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
GND
NC
180
HT
NC
ABL
12
-12
Digunakan Pada TV : Polytron
Data Travo Flyback BCS28-2198

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H1
H
H2
B+110
H3
H4
GND
HT
ABL
180
Digunakan Pada TV : China
Data Travo Flyback 6174Z-6238L

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
200
B+140
GND
13
-13
28
ABL
HT
AFC
Digunakan Pada TV : LG
Data Travo Flyback 6174Z-6005U

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+120
14
-14
204
28
NC
ABL
HT
NC
Digunakan Pada TV : LG
Data Travo Flyback 6174V-6006V

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+110
GND
NC
24
NC
ABL
HT
AFC
Digunakan Pada TV : LG


Data Travo Flyback 154-374A

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
200
B+125
GND
16
26
45
ABL
HT
AFC
Digunakan Pada TV : LG
Data Travo Flyback JF0501-91802

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+130
GND
NC
24
NC
ABL
HT
NC
Digunakan Pada TV : China
Data Travo Flyback BCS25-4004U

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
H1
H2
GND
NC
12.5
B+140
ABL
HT
AFC
Digunakan Pada TV : China
Data Travo Flyback BCS25-N1603

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+108
GND
AFC
12.5
ABL
HT
NP
NP
Digunakan Pada TV : Konka
Data Travo Flyback FCM-21A004

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
NC
195
AFC
ABL
GND
14
NC
24
Digunakan Pada TV : China
Data Travo Flyback BSC23-N0121

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+110
GND
12
26
NC
ABL
HT
AFC
Digunakan Pada TV : LG
Persamaan :   6174V-6006H 6174V-6006E

Data Travo Flyback 6174V-6006E

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+110
GND
12
26
NC
ABL
HT
AFC
Digunakan Pada TV : LG
Persamaan :   6174V-6006H BSC23-N0121
Data Travo Flyback 6174V-6006H

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+110
GND
12
26
NC
ABL
HT
AFC
Digunakan Pada TV : LG
Persamaan :   6174V-6006E BSC23-N0121
Data Travo Flyback FA137WJZZ

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+130
GND
24
NC
AFC
180
GND
HT
ABL
Digunakan Pada TV : Sharp
Persamaan :   BSC25-0217B
Data Travo Flyback BSC25-0217B

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+130
GND
24
NC
AFC
180
GND
HT
ABL
Digunakan Pada TV : Sharp
Persamaan :   FA137WJZZ
Data Travo Flyback L40B9001

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+130
NC
AFC
GND
HT
GND
ABL
NC
180
Digunakan Pada TV : Sanyo
Persamaan :   L40B05500Data Travo Flyback L40B05500

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+130
NC
AFC
GND
HT
GND
ABL
NC
180
Digunakan Pada TV : Sanyo
Persamaan :   L40B9001
Data Travo Flyback FCM14A032

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
NC
NC
GND
180
15
HT
24
ABL
B+110
H
Digunakan Pada TV : Polytron
Persamaan :   FCK14A006 FCM2015HE
Data Travo Flyback FCM2015HE

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
NC
NC
GND
180
15
HT
24
ABL
B+110
H
Digunakan Pada TV : Polytron
Persamaan :   FCK14A006 FCM14A032
Data Travo Flyback FCK14A006

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
NC
NC
GND
180
15
HT
24
ABL
B+110
H
Digunakan Pada TV : Polytron
Persamaan :   FCM2015HE FCM14A032
Data Travo Flyback JF0501-1206

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+115
180
16
24
HT
GND
ABL
AFC
NC
Digunakan Pada TV : Sansui
Data Travo Flyback FSA16012M

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+103
AFC
Bost-Up
16
24
ABL
GND
180
HT
Persamaan :   DCF-2077D DCF-2077A DCF-1577

Data Travo Flyback DCF-1577

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+103
AFC
Bost-Up
16
24
ABL
GND
180
HT
Persamaan :   DCF-2077D DCF-2077A FSA16012M

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+103
AFC
Bost-Up
16
24
ABL
GND
180
HT
Digunakan Pada TV : Solidtron
Persamaan :   DCF-2077A DCF-1577 FSA16012M
Data Travo Flyback F0141PE-M

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+115
GND
24
12
AFC
180
GND
HT
ABL
Digunakan Pada TV : Sharp
Data Travo Flyback FCK-14B047

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
HC
180
B+110
GND
12
24
40
ABL
HT
AFC
Digunakan Pada TV :
Data Travo Flyback TFB4122BD

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+115
185
GND
NC
26
12
ABL
HT
AFT
Digunakan Pada TV : Toshiba
Persamaan :   TFB4125CH
Data Travo Flyback BSC24-01N40K

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
NC
B+110
GND
AFC
NC
ABL
HT
NC
NC
Digunakan Pada TV : China Brand
Data Travo Flyback 2435521

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
GND
25
200
B+110
HT
ABL
14
NC
NC
Digunakan Pada TV : Hitachi
Data Travo Flyback BSC25-N3604

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
NC
AFC
GND
HT
ABL
NP
H1
H2
Digunakan Pada TV : China Brand
Data Travo Flyback TLF4G503F

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+90
NC
24
HT
185
GND
AFC
16
ABL
Digunakan Pada TV : Panasonic
Persamaan :   TLF15644F1 TLF4N052
Data Travo Flyback TLF4N052

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+90
NC
24
HT
180
GND
AFC
16
ABL
Digunakan Pada TV : Panasonic
Persamaan :   TLF15644F1 TLF4G503F

Data Travo Flyback F02299PE-B

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
GND
NC
24
AFC
180
GND
HT
ABL
Digunakan Pada TV : Sharp
Data Travo Flyback F0102KM

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+115
GND
24
12
AFC
180
GND
HT
ABL
Digunakan Pada TV : Sharp
Data Travo Flyback F0101KM-SA

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+115
GND
24
12
AFC
180
GND
HT
ABL
Digunakan Pada TV : Sharp
Data Travo Flyback BSC24-08B

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
NC
AFC
GND
HT
ABL
NP
NC
NP
Digunakan Pada TV : China Brand
Data Travo Flyback BSC25-Z601F

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
NC
AFC
GND
HT
ABL
NP
NC
NP
Digunakan Pada TV : China Brand
Data Travo Flyback BSC25-N1617

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
NC
AFC
GND
HT
ABL
NP
NC
NP
Digunakan Pada TV : China Brand
Data Travo Flyback BSC25-4803T

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+110
NC
AFC
GND
HT
ABL
NP
NC
NP
Digunakan Pada TV : China Brand

Data Travo Flyback FSV-14A004C

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
16.5
NC
HT
-16.5
185
GND
NC
ABL
B+125
H
Digunakan Pada TV : Samsung
Persamaan :   FOK14A001 AA26-002101A
Data Travo Flyback FSV20A099

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
15
24
HT
45
180
GND
NC
ABL
B+125
H
Digunakan Pada TV : Sanken
Data Travo Flyback F0147PE-M

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+115
GND
24
12
AFC
180
GND
HT
ABL
Digunakan Pada TV : Sharp
Data Travo Flyback F0193PEN1-SA

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+115
GND
45
12
AFC
180
GND
HT
ABL
Digunakan Pada TV : Sharp
Data Travo Flyback FOK14A001

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
16.5
NC
HT
-16.5
200
GND
NC
ABL
B+130
H
Digunakan Pada TV : Samsung
Persamaan :   AA26-002101A FSV-14A004C
Data Travo Flyback 154-177B

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
180
B+110
GND
12
24
40
ABL
HT
AFC
Digunakan Pada TV : Goldstar
Data Travo Flyback TLF15644F1

No. Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fungsi
H
B+90
NC
24
HT
185
GND
GND
16
ABL
Digunakan Pada TV : Panasonic
Persamaan :   TLF4N052 TLF4G503F

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS